ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

przekształcanie

Analiza ma za zadanie dostarczyć Zarządowi Spółki oraz władzom samorządu, odpowiedzi na pytania:

 • jaka jest kondycja finansowa Spółki z podziałem na poszczególne działalności
 • gdzie są centra zysków i strat
 • jakie są perspektywy dalszego funkcjonowania Spółki
 • czy warto w nią inwestować i rozwijać działalność, czy lepiej zmienić formułę prowadzenia gospodarki komunalnej w JST
 • czy Spółka jest zdolna do realizacji zadań inwestycyjnych i w jakim zakresie

Jak pomagamy uzyskać odpowiedzi:

Przeprowadzamy:

 • analizę finansową majątku – analiza aktywów i pasywów
 • analizę wyniku finansowego – analiza rachunku zysków i strat w ujęciu dynamicznym
 • analizę sposobu powierzania zadań Spółce przez Gminę
 • ocenę kondycji finansowej metodą wskaźnikową
 • analizę przychodów, kosztów oraz wyników prowadzenia poszczególnych kierunków działalności Spółki – analiza centrów zysków i strat na poziomie wyniku bezpośredniego oraz po rozliczeniu kosztów ogólnych
 • symulacje przychodów, kosztów i wyniku finansowego w zakresie rachunku zysków i strat z uwzględnieniem obciążeń finansowych związanych z realizacją planowanych - potencjalnych inwestycji
 • symulacje zestawień bilansowych z uwzględnieniem majątkowych konsekwencji związanych z realizacją planowanych - potencjalnych inwestycji
 • ocenę wielkości względnych metodą wskaźnikową, z uwzględnieniem grup wskaźników opisanych wcześniej

Opracowujemy rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian lub dalszego sposobu funkcjonowania Spółki.