Głównym celem obligacji przychodowych jest pozyskiwanie środków na inwestycje samorządowe, dotyczące infrastruktury technicznej lub społecznej danego regionu. Część z tych projektów jest finansowana przez JST, lecz pozostałe zlecane są innym podmiotom. Podzielenie zadań w ten sposób umożliwia określenie owych podmiotów jako hipotetycznych emitentów obligacji przychodowych.

Korzyści obligacji przychodowych:
 • najlepiej sprawdzają się przy projektach długoterminowych                                  i kapitałochłonnych,

 • nie obciążają wskaźników z art. 243 Ustawy o finansach publicznych,

 • elastyczny program spłaty należności i możliwość doboru sposobu spłaty,

 • niższy koszt finansowania w przypadku dużych transakcji,

 • możliwość realizacji zamierzonych inwestycji.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • wykonujemy emisję w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb JST/ spółki,

 • opracowujemy kompleksową analizę możliwości emisji obligacji,

 • opracowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi,

 • przedstawiamy temat na spotkaniu z radnymi/ radą nadzorczą,

 • przygotowujemy projekt uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosowną argumentacją,

 • przeprowadzamy proces pozyskania finansowania:

  • przygotowanie zasad postępowania wraz z harmonogramem,
  • przygotowanie specyfikacji zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych,

  • przygotowanie oceny złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji oferty, która  zdaniem firmy jest najkorzystniejsza dla samorządu,

  • przeprowadzenie negocjacji dotyczących ceny oraz zapisów umowy          z podmiotem finansującym.

 • wspieramy, na każdym etapie współpracy.