Projekty PPP są to przedsięwzięcia wykonywane w oparciu o długoterminowe umowy między sektorem publicznym a partnerem prywatnym, na podstawie których partner prywatny wykonuje i finansuje usługi publiczne wykorzystując środki trwałe, równolegle uczestnicząc w powiązanym ryzyku.

PPP staje się coraz bardziej powszechną metodą realizacji projektów infrastrukturalnych o różnej skali, a jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści dla docelowych odbiorców.

Jednak decyzja o realizacji inwestycji w tej formule powinna zostać poprzedzona rzetelną analizą merytoryczną i finansową.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • przeprowadzamy wstępną analizę możliwości realizacji przedsięwzięcia, w tym:

  • diagnoza potrzeb/oczekiwań JST,

  • zdefiniowanie projektu.

 • opracowujemy analizę przedrealizacyjną – ocenę efektywności, w skład której wchodzi:

  • DORADZTWO PRAWNO-ORGANIZACYJNE,
   • analiza stanu faktycznego oraz informacji i dokumentów przekazanych przez JST,

   • wstępna analiza interesariuszy,

   • analiza organizacyjno-prawna,

   • wstępna analiza ryzyka,

   • rekomendacja najbardziej efektywnej formy realizacji projektu,

   • badanie rynku potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych.

  • DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE,
   • analiza ekonomiczno-finansowa projektu.

  • DORADZTWO TECHNICZNE (opcjonalnie).
 • kompleksowo doradzamy na etapie procedury wyboru partnera prywatnego,

 • przygotowujemy projekty umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

 • kompleksowo doradzamy na etapie realizacji umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.