IDENTYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA NADWYŻEK OPERACYJNYCH

Pokażemy, gdzie tkwią ewentualne rezerwy.

Wskażemy istnieją możliwości optymalizacji kosztów w oświacie.

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego, zdolności obsługi zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz jego płynności.

Dzięki optymalizacji dochodów, wydatków i kosztów funkcjonowania Twojego samorządu nie tylko poprawicie wielkości wypracowywanych nadwyżek operacyjnych, ale na trwałe zwiększycie zdolności do realizacji swoich planów inwestycyjnych.

Dlatego chcemy, a przede wszystkim potrafimy pomóc Twojemu samorządowi.

business-163464_1280

Dlaczego warto:

Proponujemy przygotowanie przekrojowej analizy o charakterze ekonomiczno-finansowym, która zidentyfikuje obszary potencjalnych optymalizacji i dostarczy Tobie indywidualnych rozwiązań oraz odpowiedzi na pytanie:

 • jaka jest faktyczna kondycja finansowa samorządu,
 • w których obszarach możliwe jest trwałe lub czasowe podniesienie nadwyżek operacyjnych,
 • jak po ewentualnej optymalizacji poprawi się zdolność finansowa Twojego JST.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji zadłużenia.

 • Analizujemy struktury i dynamiki podstawowych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie sprawozdawczości budżetowej.
 • Analizujemy sposób kształtowania długu oraz jego pozyskania.
 • Analizujemy zdolność do obsługi zobowiązań finansowych.
 • Analizujemy wydatki na podstawie danych z ewidencji księgowej.
 • Analizujemy sposób organizacji gospodarki komunalnej w JST.
 • Sprawdzamy sposób rozliczania ze spółkami komunalnymi:
  • określamy wpływ obecnego sposobu rozliczeń na nadwyżkę operacyjną i zdolność obsługi zadłużenia,
  • proponujemy ewentualne zmiany do sposobu rozliczeń na podstawie praktyk stosowanych w innych samorządach.
 • Porównujemy kształtowanie się struktury dochodowo-wydatkowej oraz wybranych wskaźników JST z innymi samorządami.
 • Analizujemy możliwość i zasadność restrukturyzacji zadłużenia JST pod kątem poprawy płynności oraz obniżenia oprocentowania długu.
 • Wypracowujemy rozwiązania w zakresie finansowania komercyjnego planowanych zadań inwestycyjnych.
 • Przedstawiamy rekomendacje działań optymalizujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego.
 • Prezentujemy wyniki analizy dla Radnych.