OBLIGACJE KOMUNALNE

Istotnym źródłem finasowania rozwoju większości samorządów i spółek komunalnych są środki komercyjne pożyczane od banków i instytucji finansowych. Chyba najciekawszym z nich są obligacje komunalne.

 

Czym są obligacje komunalne?

Obligacja komunalna to dłużny papier wartościowy emitowany przez jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiaty lub ich związki; dalej JST), o określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Untitled design(4)

Dlaczego warto:

 • lepsze dostosowanie do spłat do możliwości budżetowych samorządu
  - wielkość i termin emisji oraz moment spłaty zobowiązań jest dostosowany do potrzeb emitenta, a nie dyktowany oczekiwaniami instytucji finansujących, jak ma to miejsce w przypadku kredytu
 •  szybszy proces pozyskania środków
  - obligacje komunalne nie są objęte procedurami dotyczącymi zamówień publicznych, co umożliwia szybsze uzyskanie środków
 • możliwość negocjowania warunków
  - emitent ma możliwość bezpośredniego ustalania warunków na jakich emitowane będą obligacje, w tym ich oprocentowanie, karencja w spłacie, termin wykupu
 • dłuższa karencja w spłacie
  - dzięki charakterowi tego instrumentu finansowego, emitent ma możliwość ustalenia dłuższego okresu karencji w spłacie (np. 7 lat) oraz dłuższego okresu spłaty (np. 20 lat)

Dlaczego z nami:

 • nie traktujemy obligacji jako jedynego źródła finasowania
 • jeśli uznamy, że jest lepsze źródło finasowania to je wskażemy
 • rzetelnie określamy możliwości zaciągania zobowiązań
 • nasze wynagrodzenie nie jest uzależnione od wielkości emisji, dlatego nie będziemy niepotrzebnie jej zwiększać
 • faktycznie i skutecznie wynegocjowujemy najkorzystniejsze warunki finansowe i umowne
Untitled design

ETAP 1 – przygotowawczy

 • badamy potrzeby inwestycyjne samorządu
 • analizujemy sytuację finansową JST
 • określamy realne zdolności budżetu poszczególnych lat do obsługi zobowiązań, w taki sposób aby umożliwić bezpieczny i zrównoważony rozwój JST
 • wyznaczamy optymalny okresu spłaty zobowiązania
 • analizujemy wpływ na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych
 • przygotowujemy rozwiązania dotyczące możliwości emisji obligacji
 • opracowujemy WPF zawierającej uzgodnione rozwiązanie

 • przygotowujemy projekt Uchwałę Rady w sprawie emisji obligacji, wraz ze stosownym uzasadnieniem

 • przedstawiamy wyniki prac Radnym

ETAP II – realizacyjny

 • przygotowujemy zapytanie ofertowe (specyfikację warunków postępowania) wraz ze skierowaniem do instytucji finansowych

 • udzielamy wyjaśnień w trakcie postępowania
 • weryfikujemy zapisy umów
 • skutecznie przeprowadzamy negocjacje z wybranym oferentem, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i zapisów umowy
 • opracowujemy dokumentację z postępowania wraz z oceną złożonych ofert oraz udzielenie rekomendacji najkorzystniejszej oferty

 • wspieramy, na każdym etapie współpracy