OBLIGACJE SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Istotnym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych spółek komunalnych są środki komercyjne pożyczane od banków i instytucji finansowych. Chyba najciekawszym z nich są obligacje komunalne.

Czym są obligacje komunalne?

Obligacja komunalna to dłużny papier wartościowy emitowany przez jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiaty lub ich związki; dalej JST), o określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

table-2254656_1920

Dlaczego warto:

 • większe możliwość negocjowania warunków; emitent ma możliwość bezpośredniego ustalania warunków na jakich emitowane będą obligacje, w tym ich oprocentowanie, karencja w spłacie, termin wykupu
 • dłuższa karencja w spłacie; dzięki charakterowi tego instrumentu finansowego, emitent ma możliwość ustalenia dłuższego okresu karencji w spłacie (np. 7 lat) oraz dłuższego okresu spłaty (np. 20 lat)

Dlaczego z nami:

 • nie traktujemy obligacji jako jedynego źródła finansowania
 • jeśli uznamy że jest lepsze źródło finansowania to je wskażemy
 • rzetelnie określamy możliwości zaciągania zobowiązań
 • nasze wynagrodzenie nie jest uzależnione od wielkości emisji, dlatego nie będziemy jej niepotrzebnie zwiększać
 • skutecznie ograniczamy poziom zabezpieczeń, jakich mogą oczekiwać instytucje finansujące od właściciela spółki (samorządu)
 • faktycznie i skutecznie wynegocjowujemy najkorzystniejsze warunki finansowe i umowne
glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash

Jak pracujemy na Wasz sukces:

ETAP 1 – przygotowawczy

 • badamy potrzeby inwestycyjne spółki
 • analizujemy sytuację finansową przedsiębiorstwa
 • określamy realne zdolności budżetu poszczególnych lat do obsługi zobowiązań, w taki sposób aby umożliwić bezpieczną obsługę zobowiązań
 • wyznaczamy optymalny okresu spłaty zobowiązania
 • przygotowujemy rozwiązania dotyczące możliwości emisji obligacji
 • opracowujemy symulacje przychodów, kosztów i wyniku finansowego w zakresie rachunku zysków i strat z uwzględnieniem obciążeń finansowych związanych z realizacją i finansowaniem planowanych inwestycji
 • opracowujemy symulacje zestawień bilansowych z uwzględnieniem majątkowych konsekwencji związanych z realizacją i finansowaniem planowanych inwestycji
 • przygotowujemy ocenę wielkości względnych metodą wskaźnikową
 • przygotowujemy projekt uchwał

 • przedstawiamy wyniki prac Radzie Nadzorczej

ETAP II – realizacyjny

 • przygotowujemy zapytanie ofertowe (specyfikację warunków postępowania) wraz ze skierowaniem do instytucji finansowych
 • udzielamy wyjaśnień w trakcie postępowania
 • weryfikujemy zapisy umów
 • przeprowadzamy negocjacje z wybranym oferentem, zarówno w zakresie ceny oferty, jak i zapisów umowy
 • opracowujemy dokumentację z postępowania wraz z oceną złożonych ofert oraz udzieleniem rekomendacji najkorzystniejszej oferty
 • wspieramy na każdym etapie współpracy