PROGRAM POPRAWY ZDOLNOŚCI FINASOWEJ

Sukces nigdy nie bierze się z rozwiązywania problemów, a zawsze z wykorzystania możliwości.

Peter Drucker

Sytuacja finansowa samorządów od wielu lat nie napawa optymizmem. I choć budżety z roku na rok wzrastają, to jednak koszty wynikające z potrzeb i oczekiwań ich mieszkańców także rosną.

Najczęściej wiąże się to z ograniczaniem nakładów na inwestycje, ze względu na mniejsze zdolności do spłat zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do POJAWIENIA SIĘ RYZYKA niespełnienia wskaźników z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.

W takich przypadku samorząd powinien opracować i wdrożyć PROGRAM POPRAWY ZDOLNOŚCI FINASOWEJ, który opiera się nie tylko na powiększeniu nadwyżek operacyjnych budżetu i wszystkim poprawie jego płynności.

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego, zdolności obsługi zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz jego płynności.

Dzięki optymalizacji dochodów, wydatków i kosztów funkcjonowania Twojego samorządu nie tylko poprawicie wielkości wypracowywanych nadwyżek operacyjnych ale na trwałe zwiększycie zdolności do realizacji swoich planów inwestycyjnych.

Dlatego chcemy a przede wszystkim potrafimy pomóc w tym zakresie. Skutecznie identyfikując obszary potencjalnych optymalizacji i dostarczając Wam indywidualnych rozwiązań oraz odpowiedzi na pytanie:

Untitled design(3)
 • jaka jest faktyczna kondycja finansowa samorządu
 • w których obszarach możliwe jest trwałe lub czasowe podniesienie nadwyżki operacyjne
 • jak po ewentualnej optymalizacji poprawi się zdolność finansowa Waszego JST

Jak pracujemy na Wasz sukces:

Kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji zadłużenia.

 • przeprowadzamy audyty w jednostkach organizacyjnych
 • analizujemy strukturę i źródła dochodów, wydatków i kosztów funkcjonowania
 • analizujemy sposób kształtowania długu oraz jego pozyskania
 • analizujemy zdolność do obsługi zobowiązań finansowych
 • analizujemy sposobu organizacji gospodarki komunalnej w JST
 • sprawdzamy sposób rozliczania ze spółkami komunalnymi:
  • określamy wpływ obecnego sposobu rozliczeń na nadwyżkę operacyjną i zdolność obsługi zadłużenia
  • proponujemy ewentualne zmiany do sposobu rozliczeń na podstawie praktyk stosowanych w innych samorządach
 • identyfikujemy możliwości zwiększenia nadwyżek operacyjnych
 • analizujemy możliwość i zasadność restrukturyzacji zadłużenia
 • analizujemy możliwość i zasadność restrukturyzacji zadłużenia JST pod kątem poprawy płynności oraz obniżenia oprocentowania długu
 • dobieramy optymalny sposób konsolidacji/restrukturyzacji długu, gwarantujący spełnienie wskaźników z art. 243 UOFP
 • przeprowadzamy restrukturyzacje zadłużenia
 • wypracowujemy rozwiązania poprawiające relację wskaźników z artykułów 242-243 ustawy o finansach publicznych
 • określamy przewidywane efekty finansowe zalecanych decyzji
 • przedstawiamy rekomendacje działań optymalizujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego
 • wspieramy w procesie wprowadzania zmian