Planowanie jest podstawą dobrego zarządzania. Zarówno studium, jak i biznesplan to narzędzia, które pomagają wyznaczyć cele i metody działania. Są ważnymi instrumentami pozwalającymi oszacować ryzyka związane z realizacją i finansowaniem inwestycji. Wpływają na warunki i koszty finansowania, o które się będziemy ubiegać.

Prawidłowo wykonane studium wykonalności odpowiada na poniższe pytania:
  • Czy projekt jest realny i czy istnieją ograniczenia np. finansowe czy prawne uniemożliwiające realizację?

  • Czy projekt będzie miał charakter długookresowy?

  • Jaki będzie sposób finansowania projektu?

  • Czy projekt jest finansowo i społecznie racjonalny?

Biznesplan spełnia dwie funkcje:
  • funkcja wewnętrzna – kreuje działania przedsiębiorstwa i staje się fundamentem, na którego podstawie działa personel zarządzający; umożliwia rozpoznanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także nakłania do ustalenia strategii działania, która będzie miała na celu polepszenie sytuacji; zminimalizuje szanse na nieprzewidziane sytuacje pojawiające się już po rozpoczęciu działalności,

  • funkcja zewnętrzna – charakteryzuje się przedstawieniem przedsiębiorstwa otoczeniu, czyli przedstawienie swojego celu domniemanym inwestorom, partnerom czy instytucjom finansowym, w przypadku ubiegania się o środki pozwalające na sfinansowanie działalności.

JAKI JEST EFEKT NASZEJ PRACY
  • zdiagnozowane potrzeby,

  • zredukowane ryzyka (m.in. poniesienia wysokich kosztów),

  • uzyskanie optymalnego finansowania,

  • zakończenie zadania z sukcesem.