Restrukturyzacja zadłużenia charakteryzuje się zmianą struktury zobowiązań, najczęściej przeterminowanych, pod względem ich ilości, okresu i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania, dokonywane za zgodą wierzycieli w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia.

Restrukturyzację zobowiązań możemy przeprowadzić dwoma drogami: KONSOLIDACJĄ DŁUGU oraz KONWERSJĄ DŁUGU.

Definicja konsolidacji
 • połączenie kilku zobowiązań w jedno.

Efekt konsolidacji
 • wydłużenie okresu spłaty,

 • zmniejszenie rocznych obciążeń związanych z obsługą (oszczędności odsetkowe),

 • zmniejszenie obciążeń budżetowych,

 • poprawa zdolności finansowych.

Definicja konwersji
 • zmiana warunków pożyczki/kredytu/obligacji (stopy procentowej, waluty, terminu i warunków spłaty) na inne.

Efekt konwersji
 • zmniejszenie rocznych obciążeń związanych z obsługą (oszczędności odsetkowe),

 • poprawa zdolności finansowych.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • analizujemy dostępne metody optymalizacji/restrukturyzacji zobowiązań

 • dobieramy optymalny sposób konsolidacji/restrukturyzacji długu, gwarantujący m.in.:

  • spełnianie wskaźników z art. 243 UoFP,

  • poprawę płynności finansowej.

 • przeprowadzamy restrukturyzację zadłużenia,

 • opracowujemy politykę zarządzania długiem w JST.