Budżety samorządów z roku na rok wzrastają, ale rosną też ich potrzeby. Coraz trudniej jest znaleźć w budżecie takie „rezerwy”, które wystarczyłyby na pokrycie wydatków bieżących, a tym bardziej na realizację nowych inwestycji.

Nasz zespół potrafi wskazać rozwiązania znacząco podnoszące szansę na skuteczność realizacji takiego programu.

JAK PRACUJEMY NA WASZ SUKCES
 • opracowujemy program naprawczy, który obejmuje m.in.:

  • analizę finansów JST,
  • przedstawienie planu działań naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,

  • określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji oraz wyjaśnienie metodologii przeprowadzonych obliczeń,

  • przedstawienie obecnej sytuacji oraz kierunków działań Radnym,

  • przygotowanie projektu uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego wraz z uzasadnieniem i załącznikami,

  • wsparcie w procesie uzyskania pozytywnej opinii z RIO w przedmiocie opracowania.

 • analizujemy dostępne metody restrukturyzacji zobowiązań,

 • dobieramy optymalny sposób konsolidacji/restrukturyzacji długu, gwarantujący spełnienie wskaźników z art. 243 UOFP,

 • przeprowadzamy restrukturyzacje zadłużenia.