AUDYT REKOMPENSAT Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Przeprowadzenie audytu sprawdzającego ma na celu zbadanie wysokości oraz zasadności wypłaty rekompensaty przekazanej SPÓŁCE KOMUNALNEJ przez jej właściciela (JST) za świadczone usługi.

Jak pracujemy na Wasz sukces:

  • przeprowadzamy analizę otrzymanej rekompensaty przez spółkę pod kątem problematyki pomocy publicznej, tj.:
    • sprawdzamy, czy koszty na realizację usług publicznych poniesione zostały i skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zawartą umową (z uwzględnieniem prawidłowości zastosowanych kluczy podziałowych)
    • weryfikujemy, czy poniesienie ich było zasadne, ze wskazaniem, czy spółka nie otrzymała rekompensaty mogącej zostać uznaną za nielegalną pomoc publiczną
  • weryfikujemy pod względem zaistnienia obowiązku lub stwierdzenia braku obowiązku sprawozdawczości do UOKIK z udzielonej rekompensaty przez JST, tj.:
    • czy przyznana rekompensata stanowi pomoc publiczną nawet wówczas, kiedy nie podlega obowiązkowi notyfikacji
  • przedstawiamy w raporcie z audytu w odniesieniu do weryfikacji obliczonej rekompensaty za dany rok wszelkich danych, na bazie których dokonano weryfikacji rekompensaty
  • przeprowadzamy audyt rekompensaty w oparciu o obiektywne i przejrzyste wskaźniki