AUDYT WYDATKÓW OŚWIATY

Pokażemy, gdzie tkwią ewentualne rezerwy

Wskażemy istniejące możliwości optymalizacji kosztów w oświacie

Wydatki samorządów związane z realizacją zadań oświatowych systematycznie rosną. Zapewnienie uczniom edukacji i opieki przedszkolnej stanowi najpoważniejszą grupę wydatków zdecydowanej większości polskich samorządów.

W ostatnich latach pojawiły się dodatkowe okoliczności sprawiające, że samorządy muszą lepiej przyglądać się każdej złotówce wydawanej na oświatę. Powodem tego są w szczególności:

 • znaczące zwiększenie przez ustawodawcę standardu świadczenia usług edukacyjnych, a w konsekwencji ich kosztu (rozbudowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ograniczenia w zakresie wielkości oddziałów i grup, praktyczne zablokowanie możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w sieci szkolnej, upowszechnienie edukacji przedszkolnej),
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli, nie w pełni pokryty wzrostem subwencji oświatowej,
 • spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego wywołany m.in. zmianami w podatku PIT oraz pandemią COVID-19,
 • dynamiczne zmiany demograficzne sprawiające, że trudne jest planowanie sieci szkolnej w dłuższej perspektywie.

W przypadku gmin dochodzi jeszcze efektywny spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynikający ze znaczącego zmniejszenia liczby uczniów w gminnych szkołach.

We wszystkich samorządach nakładają się na to zmiany wynikające z kolejnych zmian ustroju szkolnego. Wprowadzenie obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci już od 3 lat, obniżenie a następnie podniesienie wieku szkolnego, likwidacja gimnazjów to wszystko znacząco zdestabilizowało system oświaty gminnej.

Aby w takich warunkach efektywnie i gospodarnie dysponować środkami publicznymi niezbędna jest precyzyjna informacja, która pozwoli udzielić odpowiedzi na pytania:

 • W jakim zakresie obserwowany wzrost wydatków wynika z czynników obiektywnych, a w jakim jest zawiniony przez osoby kierujące gminną oświatą?
 • Czy wszystkie koszty muszą być ponoszone? Które można z nich ograniczyć?
 • Czy wszystkie decyzje podejmowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzą do gospodarnego dysponowania środkami publicznymi?
 • Czy sieć szkół oraz sposób tworzenia oddziałów sprzyja efektywności finansowej?
 • Jak wydatki naszego samorządu kształtują się na tle innych, porównywalnych gmin?

Jak pracujemy na Wasz sukces:

 • analizujemy sieci szkół i placówek oświatowych
 • analizujemy zmiany demograficzne
 • analizujemy arkusze organizacyjne i ich zmiany oraz określamy ich wpływ na budżety w kolejnych latach
 • analizujemy akty prawa miejscowego pod kątem możliwych usprawnień oraz oszczędności
 • analizujemy sposób wykorzystywania środków budżetowych
 • sprawdzamy efektywność wykorzystania otrzymywanej przez JST subwencji oświatowej
 • analizujemy kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną i wskazujemy możliwości optymalizacji w strukturze zatrudnienia oraz możliwych oszczędności
 • analizujemy wyliczania stawek dotacji na dzieci w przedszkolach prywatnych wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań zmierzających do ograniczenia kwot dotacji
 • analizujemy możliwości zmiany sieci szkół i placówek oświatowych wraz z określeniem potencjalnych skutków takich działań dla budżetu JST
 • prezentujemy wyniki analizy