STRATEGIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI JST I WPF

Pierwotnie słowo strategia utożsamiane było jedynie ze sztuką wojenną. Od tysięcy lat słowo strategia utożsamiane było z planowaniem oraz odpowiedzialnością za całość działań, w efekcie których dana armia miała odnieść sukces - wygrać daną batalię. Nie inaczej jest i dziś.

W natłoku informacji, niespójności prawnej czy chęci zaspokajania rosnących oczekiwań mieszkańców, samorządy próbują coraz szybciej i w większym zakresie realizować zadania inwestycyjne. Tworzą wizjonerskie strategie rozwoju swoich miast, gmin czy powiatów.

Jednak w wielu z nich brakuje chyba tego najistotniejszego pierwiastka – właściwego skorelowania wizji realizacji inwestycji z rzeczywistymi zdolnościami finansowymi każdego z nich. Dlatego, aby nasza strategia rozwoju nie pozostała tylko w sferze marzeń istotne jest równoczesne wypracowanie właściwej strategii zarządzania własnymi zasobami finansowymi.

jeshoots-com-fzOITuS1DIQ-unsplash

Dlaczego warto:

 • zidentyfikowane zostaną obszary potencjalnych optymalizacji dochodów i wydatków oraz przedstawione ich dalekosiężne skutki
 • określone będą możliwości finansowania zadań rozwojowych ze środków własnych
 • wskazana będą newralgiczne miejsca w dochodach i wydatkach budżetowych
 • określony zostanie „bezpieczny” poziom zaciągania zobowiązań
 • zostanie zbudowany silny punkt odniesienia do dalszych działań
 • określone zostaną ryzyka oraz sposoby ich minimalizowania
 • wskazane zostaną mechanizmy właściwego doboru długu i zarządzania nim
 • WPF nie będzie tylko dokumentem, w którym „wszystko ma się zgadzać"

Jak pracujemy na Wasz sukces:

 • opracowujemy analizę historyczną budżetu - w celu postawienia trafnej diagnozy sytuacji finansowej i stworzenia punkt wyjścia do dalszych rozważań
 • opracowujemy analizę wskaźnikową – porównanie kształtowania się struktury dochodowo-wydatkowej oraz wybranych wskaźników JST z innymi samorządami - JST na tle porównywalnych samorządów lub grupy porównawczej
 • opracowujemy wariantową Strategię Zarządzania Finansami JST i WPF
  • otoczenie makroekonomiczne
  • otoczenie wewnętrzne
  • scenariusze finansowe rozwoju JST
  • analiza wskaźnikowa dla wybranych scenariuszy
 • wskazujemy możliwości ewentualnego sięgania po środki komercyjne w celu finansowania realizacji zadań inwestycyjnych
 • wyznaczamy bezpieczną granicę zadłużenia
 • wyznaczamy optymalny okresu spłaty zobowiązań finansowych
 • analizujemy wrażliwości wskaźników z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych
 • przygotowujemy prezentację multimedialną z wynikami opracowania oraz jej przedstawiamy w siedzibie JST
 • monitorujemy stopnie realizacji i bezpieczeństwa Strategii – raport okresowy